Zack and David studio still 1997

PHOTO by Kishi Toshiyuki